Klauzula informacyjna


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwane dalej Rozporządzeniem informuję, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich  9 w Przemęcie, kod pocztowy: 64-234, tel.: 65 619 01 12, adres e-mail: ppk@ppk-przemet.pl

 

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, którym jest Ireneusz Wolniczak. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

1) listownie ul. Powstańców Wielkopolskich  9, 64-234 Przemęt,

2) telefonicznie: 65 619 01 12,

3) adres e-mail: ppk@ppk-przemet.pl; ireneusz.wolniczak@ppk-przemet.pl

 

3.   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); numer działki ewidencyjnej, Pesel lub NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą w celach:

1) świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy zgodnie z ustawą z dnia o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,

2)  windykacji i dochodzenia roszczeń na podstawie usprawiedliwionego interesu Spółki. Prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest możliwość sądowego dochodzenia roszczeń,

3) rachunkowych, na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości,

4) rozpatrywania reklamacji dotyczących rozliczeń, odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z dostarczaniem wody lub odprowadzaniem ścieków.

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

1)      Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia;

2)      Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia;

3)      Przetwarzanie potrzebne do wykonania obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia;

4)      Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ochrony windykacja i dochodzenie należności, reklamacji, odpowiedzialności za szkody,  zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia.

 

4.  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1)         prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przypadku danych osobowych przetwarzanych za Twoją zgodą,

2)      prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

3)      prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

4)      prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

5)      prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

6)      prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

7)      prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy.

 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania zawartej umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie i wykonywanie umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków

 

6. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji. Możemy przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Odbiorcami danych osobowych będą instytucje (w tym organy administracji państwowej lub samorządowej upoważnione z mocy prawa.

 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

9. Dane osobowe będą przechowywane w okresie wykonywania umowy i po zakończeniu umowy   przez czas określony przepisami ustawy o rachunkowości.

 

10. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.