Dostawa paliw dla Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w 2023 roku.


Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Przemęcie zaprasza do złożenia oferty na  sukcesywną  dostawę paliw w okresie  od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., w  łącznej ilości:

1. olej napędowy  -  28 000 l  

2. benzyna PB 95 - 1500 l  

 

Szczegółowe wymagania Zamawiającego określono w  specyfikacji warunków zamówienia  stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Postępowanie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 431 000 euro (1.919.502 zł) dla dostaw i usług (zamówienia sektorowe art.2 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych), co oznacza, iż nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami. Wprowadzone w ten sposób zmiany lub uzupełnienia będą wiążące przy składaniu ofert.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest zawarcie umowy z wykonawcą.