Ogłoszenie o naborze: Pracownik gospodarczy - Kierowca/Konserwator/Operator maszyn


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Przemęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z.o.o.

„Pracownik gospodarczy – Kierowca / Konserwator / Operator maszyn”

 

1.      Nazwa i adres : 

Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o.   Przemęt, Powstańców Wlkp. 9

2.      Wymagania niezbędne:

·         Obywatelstwo Polskie

·         Niekaralność

·         Nieposzlakowana opinia

·         Wykształcenie zawodowe

·         Prawo jazdy kat. B

3.      Wymagania dodatkowe:

·         Doświadczenie zawodowe

·         Mile widziane uprawnienia na koparko – ładowarkę, piłę spalinową, prawo jazdy kat. T                  i C

4.      Zakres wykonywanych zadań:

·         Dbanie o należyty stan powierzonych urządzeń, narzędzi i sprzętu,

·         Wykonywanie czynności poleconych przez przełożonych, niezbędnych do utrzymania czystości i porządku,

·         Konserwacja i drobne naprawy

·         Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych

5.      Predyspozycje osobowościowe:

Komunikatywność, dyspozycyjność, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, punktualność, organizowanie i planowanie pracy, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

6.      Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

1)      Pełen wymiar czasu pracy 

2)      Jedna zmiana

3)      Wynagrodzenie brutto

2800,00 PLN

4)      Data rozpoczęcia:

01.06.2021

5)      System wynagrodzenia:

Czasowy za stawkę miesięczną

7.      Wymagane dokumenty:

·         CV

·         Kserokopie posiadanych kwalifikacji i uprawnień

8.      Miejsce złożenia dokumentów:

·         Osobiście w siedzibie Firmy Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z.o.o.

·         Pocztą na adres : Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o.  ul.  Powstańców Wlkp. 9 , 64-234 Przemęt

·         W formie elektronicznej na adres : 

PPK@PPK-PRZEMET.PL

 

9.      Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwane dalej Rozporządzeniem informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne 
z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich  9 w Przemęcie, kod pocztowy: 64-234, tel.: 65 619 01 12, adres e-mail: ppk@ppk-przemet.pl

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, którym jest Ireneusz Wolniczak. Jest to osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

1) listownie ul. Powstańców Wielkopolskich  9, 64-234 Przemęt, 

2) telefonicznie: 65 619 01 12, 

3) adres e-mail: ppk@ppk-przemet.pl; ireneusz.wolniczak@ppk-przemet.pl

3.   Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

W odniesieniu do danych osobowych osób reprezentujących Przedsiębiorstwo oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy w zakresie: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa – dane osobowe w nim zawarte, Pesel lub NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą w celach:

1)      świadczenia usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy zgodnie z ustawą z dnia o zaopatrzeniu w wodę

2)       i odprowadzaniu ścieków, 

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1)    art. 6 ust. 1 pkt a, b Rozporządzenia;

4.  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1)   prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w przypadku danych osobowych przetwarzanych za wcześniej wyrażoną zgodą,

2)   prawo dostępu do danych osobowych,

3)   prawo żądania sprostowania danych osobowych,

4)   prawo żądania usunięcia danych osobowych,

5)   prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6)   prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

7)   prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo 
do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody,

    Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia 
o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e mailowy.

5. Będziemy przekazywać pozyskane dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji. Możemy przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

Odbiorcami danych osobowych będą instytucje (w tym organy administracji państwowej lub samorządowej upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Państwa firmę nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane w okresie wykonywania umowy i po zakończeniu umowy   przez czas określony przepisami ustawy o rachunkowości.

9. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.